Haal meer uit SEE Electrical en werk efficiënter na het volgen van een van onze trainingen.

 

Praktische informatie

Trainingsmethode


Onze software trainingen zijn hands-on trainingen waarin de deelnemers na een grondige uitleg, zelf aan de slag gaan met SEE Electrical en opdrachten onder begeleiding proberen uit te voeren. Elke deelnemer beschikt over een laptop van IGE+XAO waarop de software geïnstalleerd is. De beperkte groepsgrootte geeft ruimte voor individuele aandacht en persoonlijke begeleiding. De trainingstijden zijn van 10:00 – 16:00 uur tenzij anders vermeld in de uitnodiging.

 

Trainingslocaties


IGE+XAO verzorgt trainingen met open inschrijvingen op onze eigen locatie te Heerlen (NL) en op locaties in Oost- of West-Vlaanderen (België). Koffie, thee en frisdranken worden gedurende de dag verzorgd en in de middagpauze is er een lunch voorzien. Neem contact met ons op voor afwijkende locatiewensen of on-site trainingen.
Hotels nabij locatie Heerlen:

 

Van der Valk Hotel Heerlen,

Terworm 10

https://www.valkexclusief.nl/hotels/hotel-heerlen/


Bastion Hotel Heerlen,

In de Cramer 199

www.bastionhotels.nl

 

Trainers

 

De trainingen worden gegeven door trainers, met ruime ervaring in het werken met SEE Electrical.

 

Certificaat


U ontvangt een persoonlijk certificaat na afronding van het trainingstraject.

Open inschrijving


U kunt bij ons terecht voor trainingen met open inschrijving.

 

SEE Electrical trainingen

Dagen

Vereiste voorkennis

Basic

1

Geen

Standard

2

Basic

Advanced

1

Standard

2D Paneelbouw

1

Standard

3D Paneelbouw

2

Standard

Building Standard

1

geen

 

Wenst u meer informatie over de inhud van de trainingdagen, klik dan op:  Meer info

 

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte

 

Na aankoop worden de data in onderling overleg afgestemd. In de trainingskalender vind u reeds geplande trainingsdagen.

 

Maatwerk trainingen

 

Indien u specifieke wensen hebt leveren wij ook graag maatwerk, toegespitst op de specifieke vaardigheden die u wenst te behandelen. Hierbij kan worden ingegaan door materie die u graag behandelt wilt zien, eventueel on-site. Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken.

 

 

Altijd up to date

 

Onze trainers zijn op de hoogte van de laatste technische ontwikkelingen binnen IGE-XAO. Middels een enquête aan het einde van elke training, worden de deelnemers uitgenodigd hun mening over de training te geven. Deze input helpt ons trainingen te verzorgen die aansluiten op de actuele behoeften van onze deelnemers.

 

Trainingskalender

 

Trainingskalender open inschrijving

 

Na aankoop van uw trainingsproduct worden data in onderling overleg ingepland. In onderstaande trainingskalender vindt u trainingen die reeds gepland zijn. Om een minimale groepsgrootte te realiseren zullen wij de deelnamemogelijkheden in reeds geplande trainingen als voorkeursoptie aan u aanbieden. Mochten deze niet passen in uw planning, dan plannen wij graag extra uitvoeringen in.

 

Subsidies

IGE+XAO  is officieel gecertificeerd als opleidingsverstrekker.

Dit betekent voor IGE+XAO dat wij zowel qua organisatie, communicatie alsook inhoud van de trainingen aan strenge eisen moeten voldoen. Voor u als bedrijf / cursist betekent dit niet alleen een kwaliteitsgarantie van onze opleidingen die wij als gecertificeerd opleidingsverstrekker organiseren, u geniet daarnaast ook van een aanzienlijk voordeel!

 

Vormelek

 

Vormelek

Vormelek vzw betaalt aan de werkgever welke valt onder het PSC 149.01

(RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke werknemer die een open opleiding met het Vormelek-label volgt. Het premiebedrag bedraagt per werknemer maximum € 15,50 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming.

Voor bijkomende inlichtingen neemt u best contact op met Vormelek: +32 (0)2 476 16 76, of kijkt u op www.vormelek.be

 

KMO

 

KMO-portefeuille

IGE+XAO Belgium behaalde het certificaat als erkend dienstverlener voor de opleidingen in SEE Electrical.   Deze erkenning betekent dat onze klanten kunnen gebruik maken van de KMO-portefeuille.

Erkenningsnummer: DV.O216826

Meer informatie of premie aanvragen,

 

kijk dan op www.kmo-portefeuille.be van het Agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaanderen. 

Agentschap ondernemen

Ter info: Klik hieronder op de link om de instructiefilm over de werking van de KMO-Portefeulle te bekijken:

 http://www.agentschapondernemen.be/artikel/hoe-werk-ik-met-de-kmo-portefeuille.


Indien u verder nog vragen heeft, kan u terecht op het gratis Belgische telefoonnummer 1700.

 

 

 

OOM

 

Stichting OOM

OOM is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking. Bij OOM zijn meer dan 15.000 bedrijven en meer dan 155.000 werknemers aangesloten. OOM biedt alle financiële regelingen en diensten aan die voor medewerker en bedrijf noodzakelijk zijn om zich te ontwikkelen. In de digitale cursusgids van het OOM (www.cursuscatalogus.nl) kunt u alle cursussen voor ons softwarepakket SEE Electrical en SEE Building terugvinden. Kijk ook voor de voorwaarden op de website (www.oom.nl) van de stichting OOM.

 

 

 OTIB

OTIB

Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) spant zich in om scholing te agenderen bij de ruim 10.000 bedrijven in de branche, maar houdt ook zicht op het scholingsaanbod om witte vlekken in het aanbod van opleidingen te voorkomen. Daar waar nodig worden opleidingen geïnitieerd die aansluiten bij de nieuwste innovatieve ontwikkelingen. U kunt een overzicht van onze trainingen terug vinden in de digitale cursuscatalogus op www.cursuscatalogus.otib.nl

Hoe kunt u (ESF) subsidie via OTIB aanvragen?

Indien uw bedrijf is aangesloten bij M&N Service pensioenfonds kunt u gebruik maken van de subsidieregeling van OTIB.

De aanvraagformulieren kunt u downloaden van de website van OTIB (www.otib.nl)

 

 

Voor meer informatie, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

 

Service Afdeling IGE+XAO

Tel.NL: +31 (0) 45 5611636

Tel.BE: +32 (0)2 219 09 59

E-mail: helpdesk-benelux@ige-xao.com

 

Trainingsvoorwaarden

Artikel 1: Deelnemers


IGE-XAO heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training verhinderen, van verdere deelname aan de training uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van de training onverlet.

 

Artikel 2: Planning


Aangekochte trainingsdagen dienen binnen 6 maanden na aankoopdatum te worden afgenomen. IGE+XAO zal verschillende pogingen ondernemen deze in onderling overleg in te plannen. Eenmaal geplande data kunnen tot 20 dagen voor de start van de training op schriftelijk verzoek van opdrachtgever verplaatst worden.

Indien de trainingsdagen na diverse planpogingen niet binnen 6 maanden na aankoop zijn afgenomen wordt 50% van het trainingsbedrag in rekening gebracht, zonder dat hiervoor enige prestaties van IGE+XAO verschuldigd zijn. Het recht op de aangekochte training komt daarmee te vervallen.

 

Artikel 3: Annulering


3.1 IGE-XAO behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden of onvoldoende deelnemers een training te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Deze annulering zal tijdig gebeuren, ten laatste 1 week voor de aanvang van de geplande training.

3.2 Annulering kan per post of e-mail onder vermelding van de betreffende deelnemer en trainingsgegevens. De datum van ontvangst bij IGE-XAO geldt als annuleringsdatum. Wanneer IGE-XAO geen correcte annuleringskennisgeving ontvangen heeft, zal bij niet verschijnen van de deelnemer het volledige bedrag in rekening gebracht worden vervalt ook het recht om op een later tijdstip deze training alsnog te volgen

3.3 U kunt een training tot 20 werkdagen voor aanvang kosteloos wijzigen naar een andere datum.

Indien de annuleringstermijn korter dan 20 werkdagen is brengen wij annuleringskosten in rekening. Bij een annulering:

10-20 dagen voor de geplande aanvang, brengen wij 25 % van de trainingskosten in rekening.
5 - 9 dagen voor de geplande aanvang, brengen wij 50 % van de trainingskosten in rekening.
0 - 4 dagen voor de geplande aanvang, brengen wij 100 % van de trainingskosten in rekening en vervalt ook het recht om op een later tijdstip deze training alsnog te volgen.

3.4 Opdrachtgever heeft het recht om in geval van verhindering van de deelnemer een vervanger te sturen, mits de vervangende deelnemer aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

 

Artikel 4: Auteurs- en eigendomsrecht


4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op het verstrekte trainingsmateriaal van de IGE-XAO, alsmede alle ideeën, knowhow en technieken die door IGE-XAO zijn ontwikkeld, blijven eigendom van de IGE-XAO, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2 Deelnemers en opdrachtgevers mogen al het door IGE-XAO vervaardigde en/of ter beschikking gestelde trainingsmateriaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de IGE-XAO niet toegestaan om trainingsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, aan derden af te staan of te verkopen.